Νομική ειδοποίηση

1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού

Η εταιρεία με την επωνυμία «PERFETTI VAN MELLE ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ», η οποία εδρεύει στη Μαγούλα Αττικής, και διατηρεί υποκατάστημα και γραφεία στο Παλαιό Φάληρο Αττικής, επί της οδού Πεντέλης, αριθμός 36, με ΑΦΜ 094073409, (εφεξής η «Διοργανώτρια») διοργανώνει προωθητικό πρόγραμμα με τίτλο “Weird is Fun” (εφεξής o «Διαγωνισμός»), στην σελίδα που διατηρεί στο διαδίκτυο www.dentyne.gr (εφεξής η «Ιστοσελίδα»), σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής.

2. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό

i. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι διαμένουν στην Ελλάδα και έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας τους.

ii. Στον Διαγωνισμό δεν δικαιούνται να συμμετάσχουν: (α) οι εργαζόμενοι στη Διοργανώτρια, καθώς και οι εργαζόμενοι στην εταιρεία «Ιnitiative Ανώνυμη Διαφημιστική Εταιρεία» (εφεξής η «Διαφημιστική»), που έχει αναλάβει την τεχνική υποστήριξη του Διαγωνισμού για λογαριασμό της Διοργανώτριας, (β) τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους υπό (α) ανωτέρω και (γ) οι σύζυγοι των ανωτέρω υπό (α) εργαζομένων.

3. Διάρκεια του Διαγωνισμού.

Ο Διαγωνισμός θα διαρκέσει από τις 18/09/2019 έως και τις 02/04/2020 με καταληκτική ώρα τις 23:59 μ.μ.

Ο παρών όρος τροποποιήθηκε στις 02/04/2020, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον όρο 10 του διαγωνισμού, εξαιτίας των ειδικών περιστάσεων που προέκυψαν από την πανδημία του Covid-19, οι οποίες και ήταν αδύνατο να προβλεφθούν κατά την προκήρυξη του διαγωνισμού.

4. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό

i. Σε αυτοκόλλητο επικολλημένο στο εσωτερικό της συσκευασίας των χιλίων (1000) συνολικά συσκευασιών συμμετεχόντων προϊόντων (γλειφιτζουριών) με το εμπορικό σήμα «Dentyne» (εφεξής τα «Συμμετέχοντα Προϊόντα») θα ανευρίσκονται ισάριθμοι (συνολικά χίλιοι) μοναδικοί κωδικοί. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής και επιθυμεί να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό (εφεξής ο «Συμμετέχων»), θα πρέπει να μεταβεί στην Ιστοσελίδα όπου θα καλείται να εισάγει τον μοναδικό κωδικό που βρήκε στη συσκευασία Συμμετέχοντος Προϊόντος, καθώς και τα στοιχεία του (όνομα, επώνυμο, email και/ή τηλέφωνο) και να δηλώσει, επιλέγοντας το σχετικό πεδίο ότι αποδέχεται πλήρως τους όρους του Διαγωνισμού και συναινεί στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων για τους σκοπούς του Διαγωνισμού. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν είναι απαραίτητη η αγορά προϊόντος. Οποιοσδήποτε ενήλικος επιθυμεί, μπορεί να απευθυνθεί στην εταιρεία με την επωνυμία: «PERFETTI VAN MELLE ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» και να παραλάβει μία μόνο φορά κατά το χρονικό διάστημα διεξαγωγής του Διαγωνισμού δωρεάν έναν κωδικό, καθημερινά από 09:00 έως 17:00, επιδεικνύοντας επίσημο στοιχείο ταυτοπροσωπίας (αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο, άδεια οδήγησης).

ii. Μετά την εισαγωγή του μοναδικού κωδικού, των στοιχείων τους και την αποδοχή των όρων του Διαγωνισμού και της επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων για τους σκοπούς του Διαγωνισμού, οι Συμμετέχοντες θα ενημερώνονται άμεσα εάν ο μοναδικός κωδικός που εισήγαγαν είναι νικητήριος ή όχι. Σε περίπτωση κατά την οποία ο μοναδικός κωδικός τους είναι νικητήριος, οι τυχεροί νικητές θα ενημερώνονται σχετικά δια μηνύματος που θα εμφανίζεται στην Ιστοσελίδα για το ποιο είναι το δώρο τους. Ρητά σημειώνεται ότι οι Συμμετέχοντες που κέρδισαν θα πρέπει να διατηρήσουν το πρωτότυπο του εντύπου στο οποίο αναγράφεται ο μοναδικός κωδικός μέχρι και την παράδοση σε αυτούς του δώρου, η δε Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ζητήσει να της επιδειχθεί.

iii. Κάθε Συμμετέχων μπορεί να λάβει μέρος στο Διαγωνισμό όσες φορές επιθυμεί, αναλόγως με τον αριθμό των μοναδικών κωδικών από τα Συμμετέχοντα Προϊόντα που θα εισαγάγει στο σχετικό πεδίο της Ιστοσελίδας.

iv. Η Διοργανώτρια μπορεί να ακυρώσει, κατά την απόλυτη κρίση της, οποιαδήποτε συμμετοχή θεωρεί ότι είναι προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του Συμμετέχοντα ή τρίτου.

v. Κάθε Συμμετέχων στο Διαγωνισμό οφείλει να ενεργεί νόμιμα, σύμφωνα με τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη και σύμφωνα με τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας.

vi. Οι Συμμετέχοντες είναι απολύτως υπεύθυνοι για την ακρίβεια και την ορθότητα των στοιχείων που θα εισαγάγουν, ο δε Διοργανωτής απαλλάσσεται από κάθε σχετική ευθύνη σε περίπτωση κατά την οποία δεν κατέστη δυνατή η εξακρίβωση της ταυτοπροσωπίας τους ή η επικοινωνία μαζί τους.

vii. H Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση συμμετοχής ανηλίκων στον διαγωνισμό και διαβίβασης, εκ μέρους τους, προσωπικών τους δεδομένων χωρίς την συναίνεση του/των ασκούντα/ων την γονική τους μέριμνα. Ο Διοργανωτής δεν είναι σε θέση να γνωρίζει, ούτε να ελέγξει την ηλικία των συμμετεχόντων, σύμφωνα δε με τον όρο 2.i. του διαγωνισμού, δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν μόνο τα πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας τους.

5. Δώρα

i. Από τον Διαγωνισμό θα αναδειχτούν συνολικά εκατόνδυο (102) νικητές. Εκατό (100) νικητές θα κερδίσουν προϊόντα Dentyne, (δωροσακούλα με γλειφιτζούρια, τσίχλες και λοιπά προϊόντα) ένας (1) νικητής ένα (1) κινητό τηλέφωνο τύπου Apple iPhone XR (χωρητικότητας 64gb) και ένας (1) νικητής ένα drone τύπου DJI Spark

ii. Η Διοργανώτρια δικαιούται να προσδιορίσει, κατά την ελεύθερη κρίση της, τα ειδικότερα επιμέρους χαρακτηριστικά των δώρων. Τα δώρα είναι προσωπικά και οι τυχεροί του Διαγωνισμού δεν έχουν το δικαίωμα ανταλλαγής τους με χρήματα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα.

6. Ενημέρωση για την κατακύρωση – Παραλαβή των Δώρων

i. Μετά την εισαγωγή του μοναδικού κωδικού στην Ιστοσελίδα, οι Συμμετέχοντες θα ενημερώνονται αυτόματα εάν ο μοναδικός τους κωδικός είναι νικητήριος ή όχι. Σε περίπτωση που ο κωδικός είναι νικητήριος, θα ενημερώνονται σχετικά και εν συνεχεία θα τους αποστέλλεται ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την οποία έχουν υποδείξει ή θα καλούνται στο τηλέφωνο το οποίο έχουν εισαγάγει. Και στις δυο περιπτώσεις, θα καλούνται να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία που έχουν υποβάλει και θα τους ζητείται επιπλέον διεύθυνση για την αποστολή του Δώρου.

ii. Για την παραλαβή των δώρων, οι νικητές, θα πρέπει να επιδείξουν στον υπάλληλο της εταιρείας ταχυμεταφορών, η οποία θα πραγματοποιήσει την αποστολή των δώρων στους νικητές, το πρωτότυπο Αστυνομικό Δελτίο Ταυτότητάς τους, ή άλλο έγγραφο απόδειξης ταυτοπροσωπίας (π.χ. άδεια οδήγησης, διαβατήριο) από το οποίο να προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο Διαγωνισμό (π.χ. ηλικία νικητή, διαμονή στην Ελλάδα) και να αποδεικνύεται η ταυτοπροσωπία τους, καθώς και το πρωτότυπο έντυπο με τον μοναδικό κωδικό. Σε αντίθετη περίπτωση, ο Διοργανωτής δύναται να μην προχωρήσει στην απόδοση του Δώρου.

iii. Τα στοιχεία των νικητών του Διαγωνισμού, δηλαδή το ονοματεπώνυμό τους και ο τόπος κατοικίας τους, θα ανακοινωθούν στην Ιστοσελίδα, εφόσον έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία επιβεβαίωσης των στοιχείων τους, σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού

iv. Με την συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό οι συμμετέχοντες σε αυτόν, δηλώνουν ότι συναινούν στην ανακοίνωση του ονοματεπωνύμου τους και του τόπου κατοικίας τους στην Ιστοσελίδα και αποδέχονται την παραπάνω ανακοίνωση ως νόμιμη και απολύτως απαραίτητη για την λειτουργία και την διαφάνεια του διαγωνισμού, μη θίγουσα με οποιονδήποτε τρόπο τα προσωπικά τους δεδομένα.

v. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό και τα δώρα που θα δοθούν είναι απολύτως συγκεκριμένα και προσωποπαγή, ανεπίδεκτα μεταβιβάσεως και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ούτε είναι δυνατό να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα. Τα δώρα παρέχονται αποκλειστικά και μόνο εξ αφορμής του παρόντος Διαγωνισμού.

7. Ευθύνη

i. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται σε τυχόν πράξεις ή παραλείψεις της από δόλο ή βαρεία αμέλεια τελούμενες και δεν εκτείνεται σε τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας που ενδέχεται να συντρέξουν ως προς αυτήν.

ii. Η Διοργανώτρια θα ευθύνεται αποκλειστικά και μόνο για τη διάθεση του συγκεκριμένου αριθμού των δώρων. Εφόσον διατεθεί το σύνολο των δώρων ή λήξει η διάρκεια του Διαγωνισμού, η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται προς οποιονδήποτε τρίτο, συμπεριλαμβανομένων και των τυχερών του Διαγωνισμού για παροχή επιπρόσθετων δώρων, για οποιονδήποτε λόγο και αιτία.

iii. η Διοργανώτρια δεν φέρουν ευθύνη για τυχόν ελαττώματα στα δώρα και δεν υπέχει ούτε αναλαμβάνει οποιαδήποτε σχετική υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων, οι δε νικητές θα πρέπει να απευθύνονται για τυχόν ελαττώματα των δώρων, αποκλειστικά στην κατασκευάστρια εταιρεία του δώρου. Μετά την εκπνοή της διάρκειας του Διαγωνισμού και της διανομής των δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας σε σχέση με το Διαγωνισμό, παύει να υφίσταται.

iv. Η Διοργανώτρια δεν θα ευθύνεται στην περίπτωση που, για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο, είναι αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής κάποιου Συμμετέχοντα στο σύστημα της Ιστοσελίδας . Επιπλέον, η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη για την προσβασιμότητα στην στην Ιστοσελίδα.

8. Δημοσιότητα

Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στον Διαδικτυακό τόπο: www.dentyne.gr

9. Προσωπικά Δεδομένα

Σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, η Διοργανώτρια ενημερώνει τους Συμμετέχοντες ότι τα δεδομένα που παρέχονται για τη συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια ή τα δεδομένα που παρέχονται αργότερα σε περίπτωση απονομής βραβείου, θα συλλεχθούν και θα υποστούν επεξεργασία υπό τον έλεγχο της Διοργανώτριας με σκοπό τη διαχείριση της συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης απονομής βραβείου, τη δημοσίευση του ονόματος του Συμμετέχοντα στην Ιστοσελίδα, τα ενημερωτικά δελτία και τους λογαριασμούς κοινωνικών δικτύων της Διοργανώτριας. Επομένως, η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του Συμμετέχοντα βασίζεται στην επιθυμία του να συμμετάσχει στην προωθητική ενέργεια. Τα επεξεργασμένα προσωπικά δεδομένα διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα βρίσκεται σε ισχύ η σχέση μεταξύ του Συμμετέχοντα και της Διοργανώτριας. Στη συνέχεια, τα προσωπικά δεδομένα του Συμμετέχοντα θα διατηρούνται μόνο για όσο διάστημα χρειαστεί για τη συμμόρφωση με νομοθετικές ρυθμίσεις που μπορεί να επιβάλλουν στην Διοργανώτρια την υποχρέωση να διατηρεί τα δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Σε καμία περίπτωση δεν προβλέπεται από την Διοργανώτρια οποιαδήποτε μορφή επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων με στόχο την ανάλυση προφίλ ή τη μεταφορά των προσωπικών δεδομένων σε τρίτες χώρες.

Σε περίπτωση που ο Συμμετέχοντας επιθυμεί να λαμβάνει εμπορικές πληροφορίες από την Διοργανώτρια, με ηλεκτρονικά ή άλλου είδους μέσα, σε σχέση με τα προϊόντα που πωλήθηκαν από την PVM, οφείλει να παράσχει στην Διοργανώτρια τη ρητή συναίνεσή του για τον εν λόγω σκοπό, επιλέγοντας το ανάλογο πλαίσιο στην αίτηση όπου συλλέγονται τα προσωπικά δεδομένα. Ο Συμμετέχοντας, εφόσον παράσχει τη συναίνεση αυτή, μπορεί να την ανακαλέσει οποιαδήποτε στιγμή, ακολουθώντας τη διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω.

Η Διοργανώτρια επιτρέπεται να αναθέσει σε τρίτους (υπεύθυνους επεξεργασίας) μέρος των υπηρεσιών που σχετίζονται με τη διαχείριση της προωθητικής ενέργειας, με σκοπό να λάβει υλικοτεχνική ή διοικητική υποστήριξη (για παράδειγμα, σε εταιρείες που αναλαμβάνουν την παράδοση των βραβείων ή εταιρείες που παρέχουν τεχνολογικές υπηρεσίες, όπως τη φιλοξενία της Ιστοσελίδας της Διοργανώτριας).

Οι ίδιες εταιρείες δύνανται να έχουν πρόσβαση και να επεξεργαστούν τα προσωπικά δεδομένα του Συμμετέχοντα, μόνο εφόσον είναι απαραίτητο, για να συμμορφώνονται με τις υπηρεσίες που ανατέθηκαν και πάντα και μόνο για τους σκοπούς επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που αναφέρθηκαν παραπάνω.

Η Διοργανώτρια ενημερώνει τον Συμμετέχοντα ότι έχει το δικαίωμα να ζητήσει πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα του και διόρθωση ή διαγραφή τους, ή και περιορισμό ή άρνηση της επεξεργασίας τους, καθώς και το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων ή ανάκλησης της συναίνεσής του, μέσω γραπτού αιτήματος προς την Διοργανώτρια, στη διεύθυνση Παλαιό Φάληρο Αττικής, επί της οδού Πεντέλης, αριθμός 36 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση pvmdpo@it.pvmgrp.com υπόψιν του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων, υποβάλλοντας πάντα και αντίγραφο του εγγράφου ταυτοποίησης ή άλλου αποδεικτικού της ταυτότητας εγγράφου.

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να εξακριβώσει ανά πάσα στιγμή την ορθότητα των προσωπικών δεδομένων που παρέχονται από τον Συμμετέχοντα, καθώς και την ηλικία και την ταυτότητα των νικητών, προτού προβεί στην παράδοση των βραβείων.

Η Διοργανώτρια ενημερώνει τους Συμμετέχοντες σχετικά με το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Εποπτική Αρχή.

10. Τροποποίηση Όρων

Η Διοργανώτρια δικαιούται να ανακαλέσει την προκήρυξη του Διαγωνισμού ή να τροποποιήσει τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας του Διαγωνισμού), ενημερώνοντας σχετικά μέσω της Ιστοσελίδας με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης ή τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης.

11. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία

Οι παρόντες όροι διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει, υπόκειται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

12. Αποδοχή των όρων

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων του Διαγωνισμού, των όρων χρήσης της Ιστοσελίδας καθώς και οποιασδήποτε άλλης ιστοσελίδας χρησιμοποιείται για την συμμετοχή και την διενέργεια του Διαγωνισμού. Σε διαφορετική περίπτωση, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει τη συμμετοχή του και να προβεί σε κάθε νόμιμη σχετική ενέργεια.